Výber finančných sprostredkovateľov pre impementáciu finančného nástroja na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov