Pridané

08 Sep 2017

Kategória:

Aktuality

Energetická hospodárnosť bytových domov

Výber finančného sprostredkovateľa pre nástroj - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.

SZRB Asset Management, a.s. ako správca fondu Slovak Investment Holding, a. s. týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2017/S 171-350639 zo dňa 7.9.2017 a Vestníku verejného obstarávania č. 178/2017 zo dňa 8.9.2017 pod č. 12722-MDS. 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/409741