Pridané

20 Jun 2017

Kategória:

Aktuality

FLPG

Výber finančného sprostredkovateľa pre nástroj Portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee).

SZRB Asset Management, a.s. ako správca fondu Slovak Investment Holding, a. s. týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee).

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č.2017/S 116-233532 zo dňa 20.6.2017 a Vestníku verejného obstarávania č.122/2017 zo dňa 21.6.2017 pod č.8579-MDS. 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/408911