Pridané

29 Jan 2018

Kategória:

Aktuality

Fond odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie

Výber Správcov fondov na implementáciu Finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie.

SZRB Asset Management, a.s. ako správca fondu Slovak Investment Holding, a. s. týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky Výber Správcov fondov na implementáciu Finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2018/S 018-037339 zo dňa 26.01.2018 a Vestníku verejného obstarávania č. 20/2018 zo dňa 29.01.2018 pod č. 1539-MSS. 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/412371