Pridané

07 Jun 2017

Kategória:

Aktuality

PRSL

Výber finančného sprostredkovateľa pre nástroj Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio Risk Sharing Loan – PRSL).

SZRB Asset Management, a.s. ako správca fondu Slovak Investment Holding, a. s. týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio Risk Sharing Loan – PRSL) na podporu malých a stredných podnikov.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2017/S 107-215478 zo dňa 7.6.2017 a Vestníku verejného obstarávania č. 113/2017 zo dňa 8.6.2017 pod č. 8056-MDS. 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/408474