Operačný program Integrovaná Infraštruktúra

 

SZRB Asset Management, v nadväznosti na uzavretú Zmluvu o financovaní s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), realizuje projekt s názvom "Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII". V rámci projektu bol schválený nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 51 700 589 €. Miestom realizácie projektu sú všetky kraje SR, tj. Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj.

Finančné prostriedky alokované z OP Integrovaná infraštruktúra na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje budú slúžiť na vypĺňanie medzier na národnej aj cezhraničnej úrovni, s dôrazom na zabezpečenie udržateľných, environmentálne prijateľných a nákladovo-efektívnych dopravných spojení. Investície do výstavby novej dopravnej infraštruktúry by okrem vylepšenia dopravnej siete mali prispieť aj k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest. Nosným cieľom projektu je zlepšenie prístupu k dlhodobým finančným zdrojom pre dlhodobé investičné projekty výstavby novej dopravnej infraštruktúry na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov, akými sú najmä úvery a záruky. Ďalším cieľom je aj podpora dobudovania hlavných európskych koridorov a prepojovacích bodov jednotlivých druhov dopravy a prispieť k trvalo udržateľnej regionálnej mobilite. Beneficientmi investičných aktivít realizovaných prostredníctvom finančných nástrojov môžu byť napr. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., projektové spoločnosti, subjekty verejnej správy a miestnej samosprávy realizujúce dlhodobé investičné projekty do dopravnej infraštruktúry.

Jednou z aktivít tohto projektu je spolufinancovanie projektu D4/R7 zo strany SIH vo výške 27 862 306,35 €. Viac informácií o projekte D4/R7 môžete získať na webovom sídle MDVRR SR http://www.mindop.sk

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na http://www.opii.gov.sk alebo na webovom sídle Centrálneho koordinačného orgánu http://www.eufondy.sk