Operačný program Výskum a inovácie

            

 

SZRB Asset Management, v nadväznosti na uzavretú Zmluvu o financovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), realizuje projekty s názvom „Fond rizikového kapitálu pre MSP mimo BSK“, „Úverový program pre MSP mimo BSK“ a „Záručný program pre MSP mimo BSK“ v rámci prioritnej osi 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, a „Fond rizikového kapitálu pre MSP v BSK“ a „Úverový program pre rozvoj MSP v BSK“ v rámci prioritnej osi 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, v rámci ktorých bola schválená celková alokácia vo výške 84 400 000 Eur, pričom 68 100 000 Eur je zo zdrojov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja).

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP VaI budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti MSP, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre MSP na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory MSP najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančnými nástrojmi sa podporia nové a začínajúce MSP v prvotnej fáze vstupovania na trh so zameraním na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových progresívnych odvetví, a tiež sa podporí rozvoj už existujúcich MSP s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti ich produktov. Vytvorí sa dostatočná a diverzifikovaná ponuka financovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizácie slovenských podnikov a zlepší ich možnosti pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako aj na trhoch tretích krajín.

V oblasti rizikového (ekvitného) financovania budú podporené MSP v rôznych štádiách životného cyklu prostredníctvom tzv. Fondu počiatočného kapitálu (Seed fondu) a Fondu rizikového kapitálu (Venture Capital fond). V rámci tohto finančného nástroja je realizovaná podpora vo forme kapitálových a kvázi kapitálových investícií a investícií do vlastného imania, prípadne do kapitálových fondov (kvázi vlastný kapitál).

Prostredníctvom alebo v spolupráci s inštitúciami poskytujúcimi úvery a/alebo priamo s finančnými sprostredkovateľmi budú pripravené úverové schémy, ktorých účelom bude vytvorenie úverových prostriedkov z príspevkov programu a príspevkov finančného sprostredkovateľa, príp. ďalších súkromných investorov, na financovanie portfólia novo poskytnutých úverov. Cieľom týchto prostriedkov bude poskytovať MSP jednoduchší prístup k financovaniu tým, že sa finančným sprostredkovateľom poskytne príspevok na financovanie a rozdelenie kreditného rizika, čím sa MSP ponúkne viac finančných prostriedkov za zvýhodnených podmienok, v zmysle zníženia úrokovej miery a/alebo prípadne zníženia výšky ručenia potrebného zo strany konečného prijímateľa.

Prostredníctvom alebo v spolupráci s inštitúciami poskytujúcimi záruky za úvery a/alebo priamo s finančnými sprostredkovateľmi budú pripravené záručné schémy, ktoré budú mať za cieľ podporovať zlepšenie prístupu MSP k úverom poskytnutými komerčnými bankami, v niektorých prípadoch s možnosťou zamerať sa na určité podsektory (novo založené a/alebo inovačné spoločnosti). Záručným produktom sa poskytne krytie kreditného rizika pri každom jednotlivom úvere s cieľom vytvoriť portfólio nových úverov pre MSP. Finančná výhoda záruky bude prenesená na konečných prijímateľov, a to napr. vo forme zníženia úrokovej miery pre úvery a/alebo zníženia výšky ručenia potrebného zo strany konečného prijímateľa.

Informácie o Operačnom programe Výskum a inovácie nájdete na https://www.minedu.sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/ alebo na webovom sídle Centrálneho koordinačného orgánu http://www.partnerskadohoda.gov.sk/