Právny rámec

Spoločnosť SZRB Asset Management, a.s. bola založená na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 736 zo dňa 18. decembra 2013 „k Postupu implementácie finančných nástrojov cez Slovenský investičný holding v programovom období 2014-2020.“ Základný právny rámec upravujúci postupy implementácie finančných nástrojov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je Nariadenie č. 1303/2013, ktoré umožňuje jednotlivým členským štátom pri podpore finančných nástrojov  poveriť úlohami vykonávania „...finančné inštitúcie založené v členskom štáte s cieľom dosiahnuť verejný záujem pod kontrolu orgánu verejnej správy.“


Na základe tohto uznesenia a citovaného Nariadenia došlo na pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky k založeniu dvoch dcérskych spoločností Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.:

 1. Slovak Invesment Holding, a.s. - akciová spoločnosť založená podľa slovenského práva pre účely implementácie finančných nástrojov z finančných prostriedkov z Operačných programov vykonávajúca fond fondov (ďalej aj „SIH“). 
 2. SZRB Asset Management, a.s. - akciová spoločnosť založená podľa slovenského práva pre účely výkonu správy alternatívneho investičného fondu SIH a vykonávania jeho činnosti (ďalej aj „SZRBAM“). 

SZRB Asset Management, a.s. je registrovaný ako správca alternatívnych investičných fondov, podľa § 31a zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov, v registri vedenom Národnou bankou Slovenska.

Medzi základný právny rámec, upravujúci postup implementácie finančných nástrojov v programovom období 2014-2020, ako aj činnosť spoločností SZRB Asset Management, a.s. a Slovak Investment Holding, a.s. patria:

1. Predpisy EÚ:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
 • Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde.
 • Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 964/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o štandardné podmienky pre finančné nástroje.
 • Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010.

2. Právne predpisy SR:

 • Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch z európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

3. Materiály schválené vládou týkajúce sa Európskych štrukturálnych a investičných fondov:

 • Partnerská dohoda na roky 2014-2020
 • Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu, programové obdobie 2014-2020
 • Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020
 • Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, programové obdobie 2014-2020


Linky a ďalšie informácie

Portál fi-compass, ktorý predstavuje jednotný hub Európskej únie pre oblasť finančných nástrojov
Všeobecné informácie Európskej Komisie o zdrojoch EŠIF
Usmernenia Európskej komisie pre Európske štrukturálne a investičné fondy